Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Leczenie Szpitalne

Zasady przyjęcia do szpitala

Do szpitala pacjent jest przyjmowany na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza.

Skierowanie do szpitala może być wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu , specjalistę działającego na podstawie kontraktu z  NFZ, a także lekarza przyjmującego w gabinecie prywatnym, który nie posiada umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Lekarz kierujący pacjenta do szpitala zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania.

Ważne:

 • w stanie nagłym (tj. w stanie, w którym odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia) świadczenia zdrowotne udzielane są bez wymaganego skierowania;
 • w przypadku braku możliwości przyjęcia pacjenta do szpitala w dniu zgłoszenia, pacjent wpisywany jest na listę oczekujących. Szpital ustala, kierując się wskazaniami medycznymi, kolejność udzielenia świadczenia i wpisuje pacjenta za jego zgodą w kolejnej pozycji na liście oczekujących;
 • w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta wskazującego na potrzebę wcześniejszego (niż w ustalonym terminie) udzielenia świadczenia, ustalany jest nowy termin przyjęcia pacjenta do szpitala;
 • w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu przyjęcia na leczenie, świadczeniodawca w każdy możliwy sposób informuje pacjenta o nowym terminie udzielenia świadczenia.

Pacjent ubiegający się o udzielenie świadczenia zobowiązany jest przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku stanu nagłego dokument ten może zostać przedstawiony w innym czasie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielenia świadczenia (jeśli pacjent przebywa w szpitalu), lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej.

W razie nie przedstawienia dokumentu w określonych terminach świadczenie zostaje udzielone na koszt pacjenta.

 
Co zabrać ze sobą?

Podczas planowego przyjęcia na oddział szpitalny należy mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL, potwierdzający tożsamość oraz skierowanie.

Pacjent zgłaszający się na planowe przyjęcie na oddział szpitalny powinien mieć ze sobą:

 • osobiste przybory toaletowe takie jak np. szczoteczka do zębów,
 • piżamę, szlafrok, bieliznę
 • własne ręczniki,
 • obuwie odpowiednie do poruszania się po budynku Szpitala,
 • dobrze mieć ze sobą własne sztućce. 

W sytuacji, gdy Pacjent przyjmowany jest na Oddział w trybie nagłym , wyżej wymienione artykuły powinny być niezwłocznie dostarczone przez rodzinę lub opiekuna. Odzież oraz obuwie, którym Pacjent dotarł do Szpitala, powinny być oddane do przechowania w szpitalnym depozycie. Jeżeli Pacjent ma przy sobie gotówkę lub inne przedmioty wartościowe, może je złożyć za pokwitowaniem w depozycie. Szpital nie ponosi odpowiedzialności, za wartościowe przedmioty oraz gotówkę, nie przekazane do depozytu. 

Izba Przyjęć

Lokalizacja:

Szpital w Poniatowej, ul. Fabryczna 18

Telefon: 784 144 660 
                81 458 21 12 

Kierownik Izby Przyjęć:

 • dr n. med. Tomasz Mróz

Pielęgniarka koordynująca 

 • mgr piel. Aleksandra Giza

Świadczenia realizowane w szpitalnej izbie przyjęć to świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w trybie nagłym osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Mogą obejmować również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia świadczeniobiorcy wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem i nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez świadczeniodawców z innych rodzajów.

Izba przyjęć przyjmuje Pacjentów:

 • przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego,
 • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

W izbie przyjęć udzielane są świadczenia wyłącznie w trybie nagłym.

W przypadku subiektywnego poczucia zagrożenia życia lub w sytuacjach nagłych pacjent ma prawo skorzystać z pomocy doraźnej w szpitalnej izbie przyjęć bez skierowania. W razie konieczności, pacjent jest w izbie zabezpieczany medycznie i transportowany do innej, specjalistycznej placówki. Izba przyjęć nie jest miejscem, w którym udzielane są porady planowe. 

 

Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Ginekologii Operacyjnej i Pododdziałem Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Lokalizacja:

Szpital w Poniatowej, ul. Fabryczna 18

Dyżurka pielegniarek: 81 458 21 24 

Gabinet lekarski: 577 336 334

PERSONEL MEDYCZNY:

Kierownik Oddziału:

 • lek. Grzegorz Łoza

Koordynator Pododdziału Ginekologii Operacyjnej: 

 • dr n. med. Norbert Stachowicz

Koordynator Pododdziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej:

 • lek. Adam Górski

Pielęgniarka koordynująca Oddziałem: 

 • piel. Teresa Rybak                              

Chirurgia ogólna zajmuje się leczeniem operacyjnym narządów ciała ludzkiego, szczególnie skupiając się na chorobach układu pokarmowego i narządów jamy brzusznej.

Zatrudniany przez Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. zespół chirurgów to specjaliści z wieloletnim  doświadczeniem. Nowoczesny sprzęt laparoskopowy, wykorzystywany na sali operacyjnej naszego szpitala umożliwia minimalizację urazu operacyjnego, co przyczynia się do skrócenia czasu pobytu na oddziale oraz znacznego polepszenia samopoczucia pacjenta po operacji.

Pacjenci hospitalizowani w Szpitalu mają zapewnioną kontynuację leczenia we wszystkich przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o.

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii oraz Pododdziałem Endokrynologicznym

Lokalizacja:

Szpital w Poniatowej, ul. Fabryczna 18

Dyżurka pielęgniarek: 575 129 123

Gabinet lekarski: 81 458 21 09 

Kierownik Oddziału:

 • lek. Marek Sanocki 

Pielęgniarka koordynująca

 • piel. spec. Barbara Depta                            

W Oddziale leczeni są pacjenci ze wskazań pilnych, zgłaszający się bez skierowań, dowiezieni przez zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego, kierowani na leczenie przez lekarzy rodzinnych lub lekarzy świadczących usługi w zakresie pomocy doraźnej oraz jest prowadzona diagnostyka w trybie planowym.

W Oddziale wykonywana jest również polisomnoghrafia, która obejmuje rejestrowanie czynności organizmu ludzkiego w czasie snu. W trakcie badania ocenia się w szczsególności: czynność mózgu (EEG), czynność serca (EKG), pracę mięśni i nerwów (EMG), ruch gałek ocznych (EOG), poziom saturacji, przepływ powietrza przez nos i usta, ruchy oddechowe klatki piersiowej i brzucha, pozycje ciała w czasie snu oraz dźwięki oddechowe.

Jeśli obserwujesz u siebie objawy wskazujące na obturacyjny bezdech senny w pierwszej kolejności skonsultuj się z lekarzem rodzinnym. 

Zapisy prowadzi sekretariat Oddziału Chorób Wewnętrznych w godz. 8:00 - 14:00,

pod numerem tel. 81 458 21 35 

 • Badanie, wykonywane codziennie po wcześniejszym umówieniu terminu, obejmuje nocny pobyt Pacjenta w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala w Poniatowej, w jednoosobowej sali
 • Badanie wymaga skierowania lekarskiego na Oddział Wewnętrzny
Oddział Medycyny Paliatywnej

Lokalizacja:

Budynek Podstawowej Opieki Zdrowotnej ( I piętro), ul. Szpitalna 9, Opole Lubelskie

Dyżurka piegniarek: 574 709 702,
                                     
  81 458 21 62

Gabinet lekarski: 81 458 21 63 

Kierownik Oddziału

 • lek. Andrzej Gryma

Pielęgniarka koordynująca

 • mgr piel. Elżbieta Gawlik                                      

Oddział Medycyny Paliatywnej funkcjonuje dla zapewnienia opieki i leczenia objawowego Pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej, niewydolności oddechowej oraz niewydolności krążenia wynikającej z kardiomiopatii. Prowadzone jest również leczenie owrzodzeń odleżynowych u pacjentów chorych przewlekle.

Oddział dysponuje wykwalifikowanym personelem medycznym, zarówno pielęgniarskim, jak i lekarskim z wieloletnim doświadczeniem. Zapewniamy całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską z dostępem do szerokiej bazy diagnostycznej.

Pacjenci i ich rodziny pozostają również pod opieką psychologa i kapelana szpitalnego.

 

 

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Lokalizacja:

Szpital w Poniatowej, ul. Fabryczna 18

Sekretariat: 81 458 21 29 (w godz. 8:00 - 14:00)

Dyżurka pielęgniarek: 508 139 021

Gabinet lekarski: 81 458 21 28 

PERSONEL MEDYCZNY

Kierownik Oddziału 

 • lek. Jarosław Kłębukowski 

Lekarze

 • lek. Roman Gawęda
 • lek. Arkadiusz Ścisłowski
 • dr n.med. Jacek Walawski
 • dr n.med.Tomasz Wnuk
 • dr hab.dr n.med. Piotr Kamieniak
 • lek.med. Łukasz Czuraszkiewicz
 • dr n.med Jaromir Jarecki

  Lekarze dyżurni

 • lek. Mirosław Sławiński ( bez specjalizacji)
 • lek.Tomasz Rubaj
 • lek. Artur Małek
 • lek. Dawid Kędzierski
 • lek. Norbert Nizio
 • lek. Miłosz Boguszewski
 • lek. Wikor Ślusarczyk (bez specjalizacji)

     Anestezjolodzy wg wykazu:

 • lek. Anna Kłopotowska-Jabłońska
 • lek. Barbara Wieczorek
 • lek. Artur Pucuła
 • lek. Arkadiusz Król
 • lek. Agata Łukasiewicz
 • lek. Dariusz Bartkiewicz
 • lek. Bożena Szymczyk

Pielęgniarka koordynująca

 • mgr piel. spec. Katarzyna Bednarczyk                              

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu zapewnia kontynuację leczenia we wszystkich przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. Diagnozujemy i leczymy takie schorzenia jak złamania, stłuczenia, zwichnięcia, skręcenia, zwyrodnienia, leczenie pourazowe, itp. Stosujemy nowoczesne metody diagnozy, profilaktyki i leczenia chorób i urazów narządów ruchu.

 

Oddział Rehabilitacyjny

Lokalizacja:

Szpital w Poniatowej, ul. Fabryczna 18

Dyżurka pielęgniarek: 81 458 21 15
                                        533 357 122 

Kierownik Oddziału:

 • lek. Maria Orlik

Pielęgniarka koordynująca 

 • mgr piel. Barbara Mieśniak

Oddział Rehabilitacyjny wchodzi w skład Centrum Rehabilitacji. Opiekę nad pacjentami zapewnia doświadczona kadra medyczna. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie, a każdy problem staramy się rozwiązać w sposób kompleksowy.

Oferujemy  profesjonalne wykonanie zabiegów w ramach:

 • kontraktu z NFZ,
 • oferty komercyjnej (możliwość korzystania z zabiegów wg obowiązującego cennika).

Prosimy o zaopatrzenie się w: dres, miękkie sportowe obuwie, zabranie ze sobą posiadanego sprzętu ortopedycznego i pomocniczego (wózek inwalidzki, kule, laski, temblaki, łuski itp.) oraz stale pobieranych leków specjalistycznych w oryginalnych opakowaniach na cały okres pobytu.

ZALECENIA DLA PACJENTÓW Z BÓLAMI KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO I OBJAWAMI RWY KULSZOWEJ

 ZALECENIA DLA PACJENTÓW PO PROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Lokalizacja:

Budynek Podstawowej Opieki Zdrowotnej ( I piętro), ul. Szpitalna 9, Opole Lubelskie

Dyżurka pielęgniarek: 574 709 702;
                                       
81 458 21 62

Gabinet lekarski: 81 458 21 63 

Kierownik Oddziału

 • lek. Andrzej Gryma

Pielęgniarka koordynująca 

 • mgr piel. Elżbieta Gawlik                                      

Świadczenia udzielane są osobom, które ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę pielęgnacji i rehabilitacji, powinny mieć zapewnioną profesjonalną opiekę. 

Zakład udziela całodobowych świadczeń  zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i kontynuację leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Wykaz dokumentów do pobrania: